ایمنی مواد شیمیایی

 

فصل اول

 

مقدمه

در سال 1992 کنفرانس توسعه و محیط زیست ملل متحد UNCED در شهر ریودوژانیرو برزیلبرگزار شد و ابعاد مختلف مسایل مربوط به ایمنی شیمیائی را مورد بررسی قرارداد. در این اجلاس UNEP, ILO, WHOدر چهارچوب برنامــــه بین المللی ایمنیشیمیائی (IPCS) بعنوان هسته مرکزی و اساس همکاری بین المللی زیست محیطی در موردمواد شیمیائی شناخته شدند. کمیته مقدماتی از(IPCS) خواست تا به مکانیسم بین الدولیبرای ارزیابی خطرومدیریت مواد شیمیائیبپردازد.

 

مجمع اول  : I Forum

 در سال 1994 سه ارگان UNEP, ILO, WHO کنفـــرانس بین المللی ایمنی شیمیائی رادر استکهلم برگزار کرد.
 
مجمع بین الدولی ایمنی شیمیائی (IFCS) تأسیس و اولیننشست مجمع برگزار شد با تأسیس (IFCS) مکانیسم همکاری بیــن دولتها ، سازمانهای بینالدولی و سازمانهای غیر دولتی، ارتقاء ارزیابی در زمینه خطر و مدیریت مواد شیمیائیرا تصویب کرد.

 

مجمع دوم  : II Forum

 در سال 1997 در اوتاوای کانادا برگزار شد ، توصیه ها و پیشنهادات در خصوص فصلنوزده دستور کار 21 و همچنین مسایل جدید از قبیل مواد شیمیائی خطرناک و ثبت انتشارمواد آلوده کننده (PRTR) به موضوعات قبل اضافه شد.

کمیته دائمی مجمع (FSC) نیزبعنوان مکانیسم های پاسخگوئی به تحولات جدید و ارائه مشاوره برای نشست های آتیتعیین شد.

 

اهمیت موضوع

 استفاده پایدار از مواد شیمیائی به منظور تأمین اهدافاجتماعی و اقنصادی بادیدگاه مدیریت صحیح مواد شیمیائی در قالب اصول توسعهپایدار و ارتقاء کیفیت زندگیباید مورد توجه قرار گیرد.

 

 درکشورهای در حال توسعه دو مسئله از مهمترین مسائل در زمینهمدیریت صحیحمواد شیمیائی است:

الف - فقدان اطلاعات علمی کافی در زمینه تعداد زیادی ازمواد شیمیائی جهت ارزیابی خطر

ب - فقدان منابع برای ارزیابی خطر مواد شیمیائی کهاطلاعاتی در زمینه آنها موجود است .

 

UNCED سندی را تحت عنوان"دستور کار 21"بعنوانبرنامه اقدام برای توسعه پایدار پذیرفت ، فصل نوزده در دستور کار 21 میگوید:

 مدیریت دقیق و صحیح مواد شیمیائی راهبردی بین المللی برایاقدام میطلبد. اولویتهای چنین اقدامی شامل موارد زیر است:

1.      گسترش و سرعت بخشیدن به ارزیابی خطرات موادشیمیائی

2.      هماهنگ سازی طبقه بندی و برچسب گذاری بر روی موادشیمیائی

3.      تبادل اطلاعات در خصوص سموم و خطرات موادشیمیائی

4.      پیش بینی برنامه های کاهش خطر

5.      توانمندسازی و تقویت ظرفیت های ملی برای مدیریتشیمیائی

6.       جلوگیری از حمل ونقل بین المللی و غیرقانونی مواد سمی وخطرناک

 

اجرای موفق شش برنامه پیشگفت در سطح بین المللی وابسته بههماهنگی های لازماست و در کشورهای در حال توسعه وابسته به تعیین و بکارگیریوسایل فنی، علمی ،فرهنگی، اقتصادی است.

 

مدیریت مواد شیمیائی

نیل به مدیریت صحیحموادشیمیائی با هدف کاهش مخاطرات و پیشگیری از عوارض سوء در کلیه مراحلچرخه عمر ماده شیمیائیانجام می پذیرد که شامل مرحله تولیدیا واردات ، انجام فرآیند ، نگهداری ، حمل و نقل ، توزیع ، کاربرد و دفع آناست.

 

هدف کلی

هدف از مدیریت صحیح مواد شیمیائی:

حفظ سلامت انسان و پیشگیری از عوارض سوء (مواد شیمیائی) برمحیط زیست است کهبا اقدامات زیر انجام
می پذیرد
:

 

 

/ 0 نظر / 64 بازدید