دستورالعمل پیش راه اندازی

هدف:

هدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل، ایجاد یک معیار و سیستم مشخص و یکنواخت به منظور انجام عملیات جامع «پیش راه اندازی» ، بخشها و سیستمهای واحدهای آماده پیش راه اندازی، اعم از فرایندی و غیر فرایندی جهت «تکمیل نصب مکانیکی» می باشد.

20- حدود:

این دستورالعمل برای کلیه طرحهای در دست اجرا و طرحهای آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای فرعی و وابسته کاربرد دارد.

30- مسئولیت:

31- «امور نظارت بر اجرای طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی» مسئول تدوین و بازنگری این دستورالعمل می باشد.

32- «مجری طرح» مسئولیت اجرای دستورالعمل مزبور را بر عهده خواهد داشت.

33- «مدیریت طرحها» بر چگونگی اجرای آن نظارت عالیه خواهد داشت.

40- تعاریف:

41- پیش راه اندازی (precommissiomning)  : عبارت است از انجام کلیه فعالیتهایی که لازمه تکمیل نصب مکانیکی واحد می باشد.

42- تکمیل نصب مکانیکی (mechanical completion) مرحله ای است که کلیه فعالیتهای نصب و پیش راه اندازی به اتمام رسیده و واحد آماده راه اندازی می باشد.

50- سر فصلهای جامع عملیات پیش راه اندازی:

51- بازرسی و پک کردن Plant:

1-51- بررسی و پک تجهیزات و لوله کشی شامل:

1-1-51- تکمیل پانچ لیست.

2-1-51- فرم های تحلیل نقایص.

3-1-51- نقشه ها

4-1-51- موارد مغایرت با طراحی.

5-1-51- مغایرتهای مربوط به P & ID .

6-1-51- متریال مربوط به اجزاء .

7-1-51- ابعاد و اندازه لوله ها.

8-1-51- تجهیزات (ثابت/دوار) مطابق با طراحی.

9-1-51-قطعات داخلی و سلها مطابق با نقشه ها.

10-1-51- سینی ها و Distributors ها (توزیع کننده ها) مطایق با نقشه ها.

11-1-51- عایق ها، باکس های حرارتی و Steam Tracing ها.

2-51- چک ابزار دقیقی (تجهیزات فیلد) شامل:

1-2-51- کنترل ولوها و تریپ ولوها (Trip Valve) .

2-2-51- کنترل کننده های محلی.

3-2-51- حس کننده های ابزار دقیق.

4-2-51- تابلوهای محلی .

5-2-51- سیستم نمونه گیری و مکانهای نمونه گیری و آنالیزورهای On – Line .

6-2-51- گرم کننده تجهیزات ابزار دقیق .

3-51- چک ابزار دقیقی (اتاق کنترل) شامل:

1-3-51- ابزار دقیق مربوط به سیستم ایمنی.

2-3-51- تجهیزات ابزار دقیق اتاق کنترل بر اساس طراحی .

3-3-51-Loop Test ابزار دقیق.

4-3-51- سیستم های مخابرات و سیستم فراخوان (Paging).

4-51- بررسی و چک سیستم آلارم و تریپ شامل:

1-4-51- ترتیب زمانی تریپ و تست دیاگرام منطقی.

2-4-51- تنظیم صحیح نقاط آلارم و تریپ.

3-4-51- سیگنال های مقدماتی برای تریپ.

4-4-51- عکس العمل ولوها، موتورها و تابلوهای اعلام کننده.

5-4-51- سطح تریپ و تست Float Switches با آب.

5-51- چک Relief ولوها:

مراحل پیش راه اندازی Relief Valve ها و مواردی که بایستی از انجام یا عدم انجام آن اطمینان حاصل گردد، عبارت است از:

1-5-51- عدم بوجود آمدن معایب احتمالی در موقع عملیات نصب.

2-5-51- انجام تمیز کاری ورودی و خروجی ولوها

3-5-51- استفاده از نوار برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و مواد خارجی.

4-5-51- نگهداری ولوها در محل خشک و تمیز.

5-5-51- انجام تست کارائی ، Reset کردن و ثبت تست های نگهداری.

6-5-51- نصب مجدد و با دقت در سایت با استفاده از گسکت های دائمی.

6-51- تست سبستم های برقی:

مراحل پیش راه اندازی سیستم های برقی و مواردی که بایستی از انجام صحیح آن اطمینان حاصل گردد، عبارت است از:

1-6-51- تست پیوستگی کابل.

2-6-51- تست نشتی جریان (میگرتست).

3-6-51- تست جهت گردش موتورها و تست بدون بار.

4-6-51- نصب ارت برای تجهیزات، لوله کشی و ...

5-6-51- انجام فعالیتهای پیش راه اندازی تابلوها در Substation .

6-6-51- نام گذاری سوییچ های اصلی.

7-6-51- چک همه قسمتهایی که مسئولیت آنها به عهده «مجری» و بخش «مهندسی برق پروژه» می باشد.

8-6-51- راه اندازی به وسیله پرسنلی که با چیدمان و وظایف تجهیزات برقی آشنا هستند.

7-51- تست آزمایشگاهی:

مراحل پیش راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی و مواردی که بایستی از انجام صحیح آن اطمینان حاصل گردد، عبارت است از:

1-7-51- جایگذاری وسایل آزمایشگاهی در محل خود و عملکرد آنها.

2-7-51- پیش راه اندازی توسط متخصصین شیمی کاربردی.

3-7-51- تست های عملکرد طبق روشهای آنالیز.

4-7-51-

/ 0 نظر / 159 بازدید